Pogoji uporabe storitev in varnostna politika

1. člen: Splošna določila

Storitve G-server, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu ponudnik) obsegajo tržne storitve, ki jih ponudnik trajno opravlja v namen javne dejavnosti, in sicer v skladu s statutom in smernicami delovanja ponudnika. Splošni pogoji urejajo opravljanje tržnih storitev. Pogoje in način opravljanja storitev določajo ustrezni zakoni in uredbe Republike Slovenije.

Ob naročilu storitve se mora uporabnik strinjati s pogoji uporabe. V nasprotnem primeru naročila ni mogoče izvesti. Ko uporabnik nadaljuje z naročilom storitev, se smatra, da se s pogoji uporabe v celoti strinja. Uporabniki si lahko pogoje uporabe preberejo na naših spletnih straneh.

Pridržujemo si pravico, da občasno dodamo oz. spremenimo pogoje uporabe, kar označimo z datumom spremembe. Datum je vedno prikazan na koncu pogojev uporabe.

2. člen: Storitve ponudnika, na katere se nanašajo pogoji uporabe

Storitve ponudnika, na katere se nanašajo pogoji uporabe so naslednje:

· spletno gostovanje

· registracija domen

· svetovanje

· vzdrževanje strežnikov

· spletno programiranje

3. člen: Plačila, odjava, cenik

· Vse cene na spletnih straneh že vključujejo 22% DDV. Cenik velja od 29.9.2010.

· Cene storitev ponudnika so navedene v veljavnem ceniku, ki je javno objavljen na spletnih straneh ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti veljavni cenik. O spremembah cen bo ponudnik obveščal naročnike na spletnih straneh. Če naročnik uporablja storitve ponudnika tudi po tem, ko je bil o spremembah cenika obveščen, se predpostavlja, da z njimi soglaša.

· Za uporabo storitev je potrebno predplačilo za izbrano določeno obdobje. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oz. potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu. Račun se bo glasil na lastnika uporabniškega vmesnika, torej na podatke, ki jih vnesete ob naročilu, in bo poslan po navadni pošti.

· Potrjeno naročilo se upošteva kot naročniška pogodba. Potrjeno naročilo je naročniku v vpogled na voljo na servisni strani http://servis.g-server.com/.

· Vsa vplačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.

· Ponudnik si pridržuje pravico, da sedem (30) dni po poteku veljavnosti poslane fakture za zakupljeno obdobje storitev začasno ukine, v kolikor ne prejme plačila ali potrdila, da je storitev plačana. Po preteku štirinajst (14) dnevnega roka pa se storitev trajno in dokončno ukine, brez vsakršnega predhodnega obvestila ali opozorila.

· Spletno gostovanje se naroča za dobo 1, 3, 6, 12, 24 mesecev oz. do preklica. Morebitne odjave je potrebno na ponudnikov email naslov pisno sporočiti vsaj 8 dni pred iztekom naročnine, saj se v nasprotnem primeru mora poravnati odprte ponudba v uporabniškem vmesniku

· Če je storitev že plačana in jo je uporabnik že pridobil se denarja ne vrača, razen v primeru opravičene reklamacije (v primeru pisne reklamacije ipd.).

· Če pride do spremembe podatkov, navedenih v naročniški pogodbi, je naročnik dolžan o spremembi podatkov obvestiti ponudnika najpozneje v 8 (osmih) dneh po nastanku spremembe. Vse podatke mora naročnik spremeniti prek uporabniških strani.

· Naročniku je dovoljen dostop do storitev šele po prejetem plačilu na TRR SKB-banke.

· Če naročnik nima poravnanih primarnih obveznosti se nova nakazila iz tega naslova najprej štejejo v dobro zapadlih obveznosti.

· Naročnik se strinja, da naročilo storitev in strinjanje s pogoji uporabe veljata kot pogodba o naročniškem razmerju.

· Naročnik se strinja, da bo naročene storitve poravnal v roku 8 delovnih dni, saj po preteku tega roka ponudnik lahko naročene storitve izbriše z liste naročil in po sistemu aktivira storno.

– Vse cene že vključujejo DDV, ki je dodatno prikazan tekom naročila.

4. člen: Pravice in dolžnosti naročnika

Odjava naročniškega razmerja – spletne storitve:

Naročnik ima pravico, da v petnajstih (15) dneh od sklenitve pogodbe za zakup spletnega prostora ali VPS strežnika (datum začetka veljavnosti: 3. člen)  ponudniku sporoči  (na kontaktni e-naslov: info@g-server.com), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Za VpS gostovanja pred aktivacijo potrebujemo nakazilo na TRR zaradi postavitve strežnika. Zneska se pri VPS gostovanju ne vrača saj s plačilom uporabnik nepreklicno potrdi storitev za en(1) mesec. Elektronske zahteve o odjavi sprejemamo samo preko uporabniškega okolja.

Odjava naročniškega razmerja za zakup .si spletne domene:

Naročnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od sklenitve naročnine za zakup .si spletne domene  (datum začetka veljavnosti: 3. člen) ponudniku sporoči (na kontaktni e-naslov: info@g-server.com), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, kot je navedeno v http://www.arnes.si/domene/dokumenti.html  – 12.1 člen.

– Vračilo plačila bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 30 dni po prejemu sporočila o odstopu od naročnine. Vračila vplačil vršimo na TRR kupca. Strošek vračila denarja na TRR kupca je 12,20€. Znesek zajema stroške transakcij in manipulativne stroške. Strošek vračila velja za vse storitve (na transakcijo).

-Ostale klavzule.

Vračilo denarnih sredstev na TRR kupca – 7,00 eur

Stroški ponovnega vklopa gostovanja – 12,20 eur

Stroški ponovnega pošiljanja e-računa – 3,00 eur

Stroški ročne registracije domene po preteku karantene – 5,00 eur

Naročnik se obvezuje, da bo v roku poravnal vse obračunane stroške.

– Naročnik v celoti razume in se strinja s splošnimi pogoji za ostale domene, ki so objavljeni na strani  https://www.enom.com/terms/default.asp.

· Storitve ponudnika je treba uporabljati v skladu z navodili o uporabi, ki jih objavlja ponudnik.

· Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnika

· Prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika (cpu, ram, trdi disk …)

· Za uporabo dodatnih programskih modulov mora naročnik s strani ponudnika pridobiti potrdilo o ustreznosti

· Prekomerno pošiljanje elektronske pošte

· Pošiljanje elektronske pošte na naključne naslove (spam)

· Uporaba strežnika v zlonamerne namene (pisanje zunaj »home« mape, prekomerne obremenitve komponent strežnika, zlorabe IP naslova, web-proxy dostopi za širše množice, ostala programska oprema, ki javno omogoča dostop do strežnika ali IP storitev …)

· Množično pošiljanje E-sporočil je dovoljeno na način 30 sporočil – 10 sekund premora.

· Množično pošiljanje E-sporočil prek E-odjemalec na način 50 sporočil – 20 sekund premora.

· Aktivacija CRON skript mora biti preizkušena in ne namenjena v testne ali druge namene.

· Količina poslanih e-sporočil ne sme presegati 3.000 sporočil v 24 urah.

· Če je količina sporočil večja, mora naročnik zaprositi za pošiljanje prek sistema g-posta.si.
– Izklopljen safe mode (php) pomeni, da uporabnik sam odgovarja za vdore na njegov uporabniški račun, saj je tveganje za vdor s to funkcijo v primeru slabih programskih vsebin večje.
– torrent spletne strani ali katerekoli spletne vsebine, ki povzročajo prekomerne obremenitve strežnika, niso dovoljene.

· Ponudnik uporabnikom zagotavlja brezplačen DNS zapis za domene, ki gostujejo na g-server.com strežnikih ali pri tretjih ponudnikih. Ponudnik ne zagotavlja in ne preverja pravilnosti brezplačnih DNS zapisov, ki so usmerjeni na strežnike tretjih ponudnikov ali VPS strežnike uporabnikov.

· Ponudnik za storitve, ki so brezplačne, ne zagotavlja preverjanja delovanja storitev ali pravilnosti le-teh.

· Uporabnik se zaveže, da bo za VPS strežnik skrbel kot dober gospodar in hkrati odgovarjal za vse kršitve povezane z njim.

· Naročnik razume, da bo za spletno uporabo pošte in nadzorne plošče na svojem osebnem računalniku oz. požarnem zidu aktiviral port 81.

· Naročnik se strinja, da ponudnik zaradi varnosti sistema lahko spremlja spletne vsebine.

· Naročnik in ponudnik se strinjata, da je prenos vsebin vedno brezplačen in posledično neobvezen, če ni dogovorjeno drugače (plačljivo).  Odgovornost za prenos in pripravo podatkov vedno prevzema naročnik.

· Naročnik se strinja, da bo takoj po aktiviranju računa na lastne stroške prenesel vse podatke na račun G-SERVER.COM.

· Naročnik se z nakupom spletnega prostora zavezuje, da bo spremenil DNS nastavitve, ki so določene za normalno delovanje spletne domene, v kolikor ta domena ni registrirana pri podjetju G-SERVER d.o.o.

· Upoštevati je treba pravila in predpise, predvsem tiste v zvezi z varstvom avtorskih pravic.

· Naročnik se zavezuje, da ne bo objavljal vsebin, ki so v nasprotju z veljavnim zakonom Republike Slovenije.

· Naročnik se zavezuje, da bo gesla, ki mu jih dodeli ponudnik, hranil kot poslovno skrivnost. Naročnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi zlorabe, nosi naročnik. Nadaljnja prodaja delov zakupljenega prostora brez predhodnega dogovora.

· Ponudnik ni odgovoren za nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi naročnikove neustrezne opreme ali njegovega ravnanja.

· Naročnik v celoti razume in se strinja, da lahko naroči prenos domene samo, če je lastnik domene, če ima dostop do administrativnega e-poštnega naslova oz. če posedujete EPP avtorizacijski ključ ter če je domena vsaj še 10 dni registrirana.

· Naročnik spletne domene s končnico .SI je lahko fizična ali pravna oseba.
· Naročnik spletnih mednarodnih domen je lahko fizična ali pravna oseba.
· Naročnik je dolžan preveriti podaljšanje domen za plačano leto/a in obvestiti ponudnika o napaki
· Naročnik je dolžan ažurirati kontaktne podatke (email, tel, fax, kontaktna oseba)

· Naročnik se zavezuje, da ne bo objavljal vsebine, ki lahko škoduje tretji osebi (torrenti).

· Pravna oseba mora v naročilu ustrezno navesti tudi matično in davčno številko.

4A. člen: Registracija in prenos spletne domene .SI in .COM (ostale mednarodne domene)

Naročnik se v celoti strinja z vsemi pogoji na spodnjih spletnih straneh.

http://www.arnes.si/domene/dokumenti.html
http://www.arnes.si/domene/ARDS
https://www.enom.com/terms/default.asp

5. člen: Pravice in dolžnosti ponudnika

· Zagotavljati nemoteno delovanje strežnika/strežnikov, smotrno in pravočasno posodabljati programsko opremo, naročnika obvestiti o pomembnih posodobitvah na straneh g-server.com, v najkrajšem možnem času odpraviti nastale napake, zagotavljati varnost podatkov na nivoju strežnika

· Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev in kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katerih je prišlo po krivdi tretje osebe ali dogodkov, ki niso pod njegovim nadzorom.

· Ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, objavljenih na internetu.

· Pridržuje si pravico od naročnika zahtevati umik informacij in storitev ali na kakršenkoli drug način omejiti dostop do njih, če bi bili lahko sporni ali škodljivi za ponudnika oz. v nasprotju s splošnimi moralnimi normami ali zakoni Republike Slovenije.

· Dovoliti ponudniku uporabiti podatke, ki so vsebovani v naročniški pogodbi, v interne namene organizacije in administracije, obveščanja in profiliranja naročnikov ter tržnih raziskav za interne namene.

· Ponudnik je dolžan naročnika o razlogih za začasno ali trajno onemogočenje uporabe uslug ponudnika obvestiti. V primeru trajnega ali začasnega onemogočenja uporabe uslug naročnik ni upravičen do povrnitve naročnine ali nadomestitve škode, ki bi jo z izključitvijo posredno ali neposredno utrpel.

· Ponudnik je dolžan naročnika o razlogih za začasno ali trajno onemogočenje uporabe uslug ponudnika obvestiti. V primeru trajnega ali začasnega onemogočenja uporabe uslug naročnik ni upravičen do povrnitve naročnine ali nadomestitve škode, ki bi jo z izključitvijo posredno ali neposredno utrpel.

6. člen: Prenos razmerja na tretjo osebo

· Naročnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu.

· Če naročnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika.

· Če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oz. skupnega gospodinjstva, oz. na njegovega zakonitega dediča.

· O teh dogodkih mora biti ponudnik obveščen v roku in na način, kot je določeno v 8. členu teh splošnih pogojev.

7. člen: Enostranska prekinitev razmerja

· V skladu s 4. členom

· Če naročnik povzroča tehnične motnje

· Če naročnik s svojim delovanjem onemogoča ali ovira normalno delo ostalim naročnikom

· Če naročnik poskuša razbiti zaščitne sisteme sistema ponudnika ali kateregakoli drugega sistema

· Če naročnik poskuša na kakršenkoli način priti do podatkov, za katere ni pooblaščen

· Če naročnik ne poravna ponudniku svojega dolga oz. obveznosti, izhajajočih iz naročniške ali katere druge pogodbe, razmerja ali kazenskega ukrepa

· Če naročnik ne upošteva splošnih pogojev in načel ter obstoječe zakonodaje

· Če naročnik ne sporoči sprememb podatkov v skladu z 8. členom teh splošnih pogojev

· Če naročnik posreduje ponudniku lažne, neresnične ali zavajajoče podatke

8. člen

· Ponudnik lahko spremeni svoje splošne pogoje poslovanja, o tem pa mora naročnika seznaniti. Če naročnik uporablja storitve ponudnika tudi po tem, ko je bil o spremembah obveščen, se predpostavlja, da z njimi soglaša. Naročnik, ki pod spremenjenimi pogoji ne želi več obdržati naročniškega razmerja, ga lahko prekine v roku in na način, kot je definiran v naročniški pogodbi.

9. člen – obveščanje

· naročnik se s splošnimi pogoji strinja, da vse kontaktne elektronske naslove naročnika, ponudnik lahko uporabi za pošiljanje elektronskih sporočil (obvestila, akcije, ponudbe),
· naročnik se s splošnimi pogoji strinja, da bo ponudnika obveščal o spremembah oz jih sam vnesel v uporabniško okolje,
· ponudnik bo kontaktne podatke uporabljal zgolj za interno uporabo. Za uporabo tretje osebe se upošteva zakon o varovanju osebnih podatkov.

10. člen – spori

· Morebitne spore stranke rešujejo sporazumno. V kolikor to ni mogoče, je pristojno sodišče v Kranju.

ZASEBNOST IN VARNOST

Naše podjetje G-SERVER d.o.o. vedno več pozornosti posveča vaši varnosti podatkov. V uporabi je nov zakon GPDR (General Data Protection Regulaton), ki izključno pripisuje velik pomen obdelavi osebnih podatkov v EU. Naš pravilnik o zasebnosti, varnosti in pogojih poslovanja opredeljuje glavne teme, kako rokujemo z vašimi osebnimi podatki, kako jih hranimo in v kakšne namene se uporabljajo.

Posodobitev dokumenta je vedno objavljen na koncu dotične spletne strani (podstrani)

KAKO PRAVILNIK VELJA ZA VAS?

Osnova za obdelavo podatkov je pogodba med nami in naročnikom, ki jo uporabnik potrdi PRED naročilom vsake storitve. Brez te potrditve uporabnik ne more nadaljevati naročila.

Vaše osebne podatke zbiramo za naročilo storitev:
– najem storitev v naprej določenem obdobju (predplačilo),
– nova registracija ali prenos domene k nam / ali sprememba lastnika
– naričilo SSL certifikata
– naročilo storitve za katere smo aktivni kot posrednik (GPDR pri vseh partnerjih urejen)

Ostali pogoji za zbiranje podatkov so:
– registracija domene preko naših resellerjev oz. preprodajalcev
– elektronski pošti, oglaševalski mreži,  piškotkih, ostale oglaševalske tehnologije,
– komunikacijski kanali s partnerji in dobavitelji,

Katere vaše osebne podatke hranimo in obdelujemo?

Ker želimo uporabnikom nuditi vrhunske storitve lahko obdelujemo izključno znotraj podjetja vaše podatke: Priimek, Ime, naslov kraj, poštna številka, pošta, poslovni objekt, GSM, matična številka, davčna številka, TRR račun, nakazila na TRR, IP naslov, zakupljene storitve pri nas. Dotične informacije pridobimo izključno preko naših spletnih obrazcev, obiska v naših poslovnih prostorih ali preko naših partnerjev. Hkrati so vsi podatki vedno vidni z dostopom preko uporabniškega vmestnika, kjer uporabnik podatke lahko tudi spreminja 24/7.

Namen uporabe podatkov

Vaši podatki se lahko uporabljajo za namene, ki se razlikujejo od zakupljenih storitev
– zakup storitev za vnaprej izbrano obdobje iz strani uporabnika,
– registracija nove domene, prenosa domene z nam ali spremembe lastnika domene
– naročilo SSL certifikata ali ID zaščite,
– naročilo storitev za katero smo posrednik oz. za storitev, ki se naroči pri naših poslovnih partnerjih oz. posrednikih,
– vzdrževanje popolno in natančno zbirko podatkov naročnikov, ki so vezani na zakupljene storitve v našem podjetju

Vsi podatki nam pomagajo izključno pri notranjih potrebah pri obdelavi podatkov in komunikacijo s končnim uporabnikom v kolikor ta potreba nastane. Komunikacija je nujna tudi v primeru varnostnih težav na dotičnem uporabniškem dostopu do strežnikov ali tretjih storitev. Ker je potrjevanje pogodbe in splošnih pogojev na daljavo si pridržujemo pravice, da vaše osebne podatke uporabljamo za primere:
– komunikacija za vzdrževanje pogodbe,
– varnostna obvestila,
– zaščita pravic,
– trženje, nadgradnja ali druga obvestila podjetja
– pošiljanje ponudb in računov

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO PODATKOV

– obdelava podatkov je potrebna za zagotavljanje skladnosti z vašimi pravnimi obveznostmi, ki jih imamo kot ponudnik oz. posrednik storitev
– pogodbeni upravljalec: va vašem imenu in za vas registriramo domensko ime ali certifikat preko našega poslovnega partnerja, ki ima urejen GPDR
– pogodbeni obdelovalec: pri nas imate zakupljeno gostovanje ali strežniške storitve na katerih hranite vaše osebne podatke ali podatke podjetja
– obdelava v teh primerih je lahko potrebna za izvajanje vaše pogodbe o zakupu storitev sklenjene z našim podjetjem
– obdelava je potrebna za zaščito naših zakonskih interesov oz interesov, ki so povezani s tekočim poslovanjem podjetja (varnost podatkov, varnost vaših uporabnikov, infrastrukture – fizična in digitalne)
– v izrednih primerih z vašim soglasnem lahko obdelujemo tudi vaše osebne podatke

POSREDOVANJE VAŠIH PODATKOV TRETJI OSEBI

Vaše podatke v nobenem primeru ne prodajamo in jih v preteklosti tudi nikoli nismo.

Podatki, ki nam jih posredujete preko naših spletnih strani, elektronske pošte, telefona ali drugega komunikacijskega kanala, bodo varovani in jih ne bomo posredovali nikomur, razen skladno s pogoji poslovanja v primeru naročila storitve, katero nudimo kot posrednik in se naroči pri našem poslovnem partnerju (za vas, v vašem imenu in za naročeno obdobje).

Vaš zahtevek za spremembo osebnih podatkov bo odobren le v primeru, da nam posredujete določena dokazila o istovetnosti (osebni dokument ali dokument podjetja). V kolikor imate dostop do uporabniškega vmestnika to lahko storite sami

Vaše osebne podatke lahko, če to dovoljuje veljavna zakonodaja, razkrijemo naslednjim strankam, vendar ne omejeno na:

Ko so vaši osebni podatki posredovani prejemniku si prizadevami, da jih obdelujejo pa naših navodilih.

VAŠE PRAVICE GLEDE NA GPDR

Če zahteva iz vaše strani ne velja za neprimerno glede na uredbo, lahko uveljavljate naslednje pravice
– informacija, ki zadeva vaše osebne podatke,
– zahtevate lahko kopijo, ki zadevajo vaše osebne podatke,
– zahteva po kopiji vaših osebnih podatkov,
– spremeniti vaše podatke, če so napačni,
– v določenih okoliščinah omejiti obedavo vaših podatkov,
– omejiti dejavnost uporabe,
– umik soglasja,
– pod določenimi pogoji zahtevati izbris podatkov,
– vse zgornje zahteve lahko pošljete samo preko uporabniškega vmestnika zaradi varnosti in varovanja podatkov,

Po naši interni presoji lahko zaračunamo denarno nadomestilo v kolikor je vaša zahteva neprimerna in ni v skladu z GPDR-jem.

V kolikor menite, da obdelava osebnih podatkov ni v skladu z veljavno zakonodajo, nam to jasno sporočite preko uporabniškega vmestnika.
Prav tako smo vam vedno na voljo za vprašanja glede varovanja vaših osebnih podatkov!

KJE IN KAKO SO SHRANJENI VAŠI OSEBNI PODATKI

Podatki, ki ste nam jih prostovoljno posredovali se hranijo:
– v elektronski obliki v naših podatkovnih centrih, ki so ustrezno varnostno varovani z omejenim dostopom. Dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba v našem podjetju / skrbniki strežnikov, pogodbeni izvajalci /IBM/Lenovo,
– vsak dostop do podatkovnega centra je zabeležen z / datumom in uro prihoda, uro odhoda, osebno z identifikacijsko kartico
– hranjenje podatkov na lokaciji podjetja ne hranimo zaradi varnosti!
– podatki so na voljo tretjim osebam, kjer poteka registracija domen, računovodski servis ali ponudniki SSL certifikatov)

Dostop do podatkov, ki so shranjeni na naši infrastrukturi imajo izključno skrbniki strežnikov in izjemoma s privolitvijo tudi naša spletne podpora. Do podatkov se dostopa izključno preko VPN povezave, ki je šifrirana ali preko internetnih poteh, ki služijo dotičnemu namenu (FTP dostopi)
Vaši podatki se hranijo v obliki, ki dopušča identifikacijo toliko časa, kolikor je to potrebno, da se osebni podatki lahko obdelujejo. Obdobje hranjena podatkov se razlikujejo glede na namen uporabe
– osebni podatki posameznikov, ki se hranijo zunaj obsega splošnih pogojev oz. pogodbe do datuma, ko niso več pomembni,
– osebni podatki o vas oz. registrirani domeni registrarji hranijo do 10 (deset) let po poteku pomembnosti,
– osebni podatki o vas v našem podjetju se hranijo dokler so pomembni oz. do vaše zahteve po izbrisu, če je le ta utemeljena, enako velja za storitve naročene preko ponudnikov / posrednikov,

VARNOSTNI UKREPI, KI SE IZVAJAJO ZA ZAŠČITO PODATKOV
V podjetju uporabljamo najnajprednejše tehnologijo za zaščito vaših podatkov. Poleg najvišje stopnje avtentikacijo, do sprotnega posodabljanja in nadgrajevanja strežnikov. Enako zahtevamo, da naši uporabniki vse te funkciji izkoristijo in si zagotovijo, da so osebni podatki zaščiteni pred zlorabami.

SPLOŠNI POGOJI ZA REGISTRACIJO DOMEN POD VRHNJO DOMENO .si V 2.1, objava 14. 6. 2006, veljavnost od 14. 7. 2006

1. PREAMBULA

1.1.S Splošnimi pogoji za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si (v nadaljevanju Splošni pogoji) se urejajo vsa pravna razmerja med Arnesom in zainteresiranimi subjekti glede registracije in drugih transakcij z domenami pod vrhnjo domeno .si. Postopki po Splošnih pogojih nimajo značaja upravnega postopka in zanje ne veljajo pravila Zakona o upravnem postopku.

1.2.Sestavni del teh Splošnih pogojev so tudi Pravila postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhnjo domeno .si (Pravila postopka ARDS).

2. DEFINICIJE POJMOV

V Splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi, kadar iz besedila ne izhaja kaj drugega, naslednji pomen: 2.1.»Arnes« je javni zavod, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. RS, št. 23/92) ter Sklepom o ustanovitvi (Ur.l. RS, št. 38/02), ki je pooblaščena organizacija za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si in upravljanje vrhnjega DNS (Domain Name System) strežnika za .si. 2.2.»Domena« pomeni domena neposredno pod vrhnjo domeno .si. 2.3.»Registrar« je subjekt, ki ima z Arnesom sklenjeno pogodbo, s katero mu je podeljena pravica, da v imenu svojih strank registrira in podaljšuje registracijo domen ter opravlja druge transakcije v skladu s splošnimi pogoji. 2.4.»Upravičenec« je subjekt, ki je upravičen do pridobitve domene. 2.5.»Prosilec« je subjekt, ki preko registrarja vloži vlogo za registracijo domene. 2.6.»Nosilec« je subjekt, ki mu je dodeljena domena. 2.7.»Pravila postopka ARDS« so Pravila postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhnjo domeno .si, ki predstavljajo del teh Splošnih pogojev. 2.8.»Sistem za registracijo domen pod .si« je sistem na principu strežnik-odjemalec, ki ga je v skladu z mednarodnimi standardi razvil Arnes in temelji na protokolu EPP. 3. UPRAVIČENCI DO DOMENE POD .SI Do registracije domene pod nacionalno vrhnjo domeno .si so upravičeni (v nadaljevanju upravičenci): 3.1.Poslovni subjekti s sedežem v Sloveniji, vpisani v Poslovni register Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 3.2.Glavne podružnice tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije, vpisane v Poslovni register Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 3.3.Diplomatska in konzularna predstavništva tujih držav v Sloveniji. 3.4.Mednarodne organizacije, katerih članica je Republika Slovenija. 4. DOVOLJENE DOMENE POD .SI Domena je niz znakov, ki mora ustrezati naslednjim zahtevam: 4.1.Dovoljeni znaki so črke angleške abecede (A-Z), pri čemer ni razlike med malimi in velikimi črkami, cifre (0-9) ter znak “-” (vezaj). 4.2.Prvi in zadnji znak ne sme biti vezaj, niz mora obvezno vsebovati vsaj eno črko. 4.3.Niz na tretjem in četrtem mestu ne sme imeti dveh vezajev. 4.4.Dolžina niza je lahko od 3 do 63 znakov. 4.5.Niz ne sme biti enak že registrirani domeni pod vrhnjo domeno .si. 4.6.Niz ne sme biti enak eni od obstoječih vrhnjih domen (com, int, org, net, edu, museum, info, biz, name, coop, mil). 4.7.Za potrebe registra so rezervirane domene dns.si, nic.si, internic.si, whois.si, register.si, registry.si, domain.si, das.si, ards.si. 4.8.Za register za ENUM je rezervirana domena enum.si. Arnes registrira domene le upravičencem po vrstnem redu prejetja popolne vloge (načelo »first come, first served«). Vloga se šteje za sprejeto, ko jo od registrarja sprejme Arnesov strežnik za registracijo domen pod.si. Vloga je popolna, če vsebuje vse zahtevane podatke (domena, nosilec, administrativna in tehnična kontaktna oseba) in je skladna s Splošnimi pogoji. Vse nepopolne vloge se zavržejo. Vsak upravičenec je lahko nosilec največ 20 domen. Nosilec je kot nosilec pravic in dolžnosti odgovoren, da je domena skladna z javnim in pravnim redom in ne posega v ustavne in zakonske pravice tretjih oseb. Registrar je kot strokovnjak dolžan opozoriti nosilca, če meni, da je domena v nasprotju z javnim in pravnim redom in posega v ustavne in zakonske pravice tretjih oseb. 5. STATUSI DOMEN 5.1.»Registrirana«; domena je registrirana, če je vpisana v bazo registriranih domen pod .si. Če v vrhnjem DNS strežniku za .si obstajajo kazalci na domenske strežnike te domene, je domena aktivna, v nasprotnem primeru pa je neaktivna. 5.2.»Blokirana« ; domena je blokirana, če je registrirana in za to domeno poteka postopek Alternativnega reševanja domenskih sporov ali sodni spor. Domene, ki je blokirana, ni mogoče prenesti na drugega nosilca. 5.3.»V karanteni«; domena je v karanteni, če je registrirana, vendar je Arnes v skladu s Splošnimi pogoji umaknil kazalce na domenske strežnike za to domeno iz vrhnjega DNS strežnika za .si (domene ni mogoče uporabljati na spletu, ni pa še na voljo za registracijo s strani drugih upravičencev). Med trajanjem statusa »v karanteni« (30 dni) so dovoljene naslednje transakcije: · podaljšanje registracije domene; · prenos domene na drugega nosilca in · zamenjava registrarja. Vsaka od teh transakcij domeni prekine status »v karanteni« in jo vrne v status »registrirana«. Če domena ostane v karanteni 30 dni, jo Arnes izbriše iz baze registriranih domen pod .si in je na voljo za registracijo s strani drugih upravičencev. 6. REGISTRACIJA IN PODALJŠANJE REGISTRACIJE DOMENE POD .SI Registracija in podaljševanje registracije domen poteka izključno preko registrarjev. Registracija domene 6.1.Registracija domene se opravi v skladu s temi splošnimi pogoji na podlagi vloge prosilca, ki jo Arnesu na predpisan način preko sistema za registracijo domen pod .si posreduje registrar. 6.2.Če so izpolnjeni pogoji iz poglavij 3 in 4 in je registrar plačal Arnesu strošek registracije (ki vključuje tudi vzdrževalnino za prvo leto), Arnes registrira domeno prosilcu, ki na omenjeni podlagi postane nosilec domene. Podaljšanje registracije domene 6.3.Domena je registrirana za obdobje enega leta. Registracijo je mogoče pred potekom podaljšati proti plačilu letne vzdrževalnine. 6.4.Registracija domene se na podlagi pravočasno prejete zahteve podaljša za eno leto od dne poteka registracije (ne od dne prejema zahteve za podaljšanje), letno vzdrževalnino pa Arnes zaračuna registrarju. 6.5.Če Arnes s strani registrarja ne prejme zahteve za podaljšanje registracije, na dan poteka domena dobi status »v karanteni«, ki traja 30 dni, nato pa je domena izbrisana iz baze registriranih domen. 6.6.Če se domeni »v karanteni« podaljša registracija oz. je izvedena zamenjava registrarja oz. prenos domene na drugega nosilca, je status »v karanteni« prekinjen, eno-letno obdobje registracije pa začne teči z dnevom poteka registracije domene in ne od dneva, ko je bila transakcija izvedena. 7. DRUGE TRANSAKCIJE Sprememba podatkov 7.1.Nosilec domene je dolžan obveščati registrarja o morebitnih spremembah svojih podatkov (naslov, kontaktne osebe, telefon, faks …). Registrar pa je na dogovorjen način dolžan poskrbeti, da Arnes vselej razpolaga s pravilnimi podatki o nosilcih domen. Arnes ne zaračuna registrarju sprememb podatkov. Izbris domene iz baze registriranih domen pod .si Arnes izbriše domeno iz baze registriranih domen pod .si v naslednjih primerih: 7.2.Ob poteku registracije (glej Podaljšanje registracije domene). 7.3.Na zahtevo registrarja. Če Arnes prejme zahtevo registrarja za izbris domene, o tem po elektronski pošti obvesti nosilca. Če Arnes v 8 dneh od dne, ko je Arnes poslal obvestilo, prejme potrditev nosilca domene, da se strinja z izbrisom, s tem dnem domeni registracija poteče. Domena dobi status »v karanteni«, ki traja 30 dni, nato pa je domena izbrisana iz baze registriranih domen. 7.4.Na temelju pravnomočne sodne odločbe. 7.5.Na osnovi odločitve postopka ARDS. 7.6.V primeru kršitev Splošnih pogojev. Če nosilec krši splošne pogoje, še posebej pa v primeru, ko se izkaže, da so podatki o nosilcu neresnični, Arnes nosilca in registrarja po elektronski pošti opozori, da bo domena v roku 14 dni dobila status »v karanteni«, v kolikor kršitve ne bodo odpravljene. Šteje se, da sta registrar in nosilec opozorilo prejela, če je bilo poslano na uradni elektronski naslov. Če kršitve niso odpravljene v 30 dneh od dne, ko je domena dobila status »v karanteni«, je domena izbrisana iz baze registriranih domen pod .si. Zamenjava registrarja 7.7.Če nosilec izbere novega registrarja, le-ta po predpisanem postopku na Arnes pošlje zahtevo za zamenjavo registrarja. Arnes o tem obvesti nosilca po elektronski pošti. Zamenjava registrarja bo izvedena, v kolikor nosilec v 8 dneh od dne, ko je Arnes poslal obvestilo, pritrdilno odgovori. Če Arnes ne dobi odgovora nosilca v 8 dneh, Arnes obvesti bodočega registrarja in čaka na potrditev še 8 dni, nato pa ustavi postopek in o tem obvesti registrarja, ki je postopek zamenjave sprožil. Prenos domene na drugega nosilca 7.8.Na zahtevo nosilca; če nosilec želi prenesti domeno na drugega nosilca, registrar bodočega nosilca po predpisanem postopku na Arnes pošlje zahtevo za prenos domene na bodočega nosilca. Arnes po elektronski pošti obvesti trenutnega in bodočega nosilca o prejetem zahtevku za prenos. Arnes mora v 8 dneh od dne, ko sta bili obvestili odposlani, prejeti potrditev trenutnega in bodočega nosilca, da izvede prenos. Če v 8 dneh ne prejme obeh potrditev, Arnes o tem obvesti registrarja bodočega nosilca in na potrditev čaka še naslednjih 8 dni. Če v tem času ne prejme obeh potrditev, ustavi postopek in o tem obvesti oba omenjena registrarja. 7.9.Na osnovi odločitve postopka ARDS ali pravnomočne sodne odločbe; če Arnes prejme odločitev postopka ARDS o prenosu domene na drugega nosilca ali pravnomočno sodno odločbo, prenos izvede, v kolikor so izpolnjeni Splošni pogoji. 8. PLAČILO REGISTRACIJE IN LETNE VZDRŽEVALNINE 8.1.Registrar, ki deluje v imenu prosilca/nosilca, mora Arnesu plačati začetni strošek registracije domene in letno vzdrževalnino, skladno z določili pogodbe med registrarjem in Arnesom. 8.2.Arnes ni odgovoren za morebitne posledice neplačila registracije ali letne vzdrževalnine registrarja, kar lahko povzroči zavrnitev registracije, potek registracije domene ali registracijo domene drugemu prosilcu; celo v primeru, ko je nosilec plačal stroške registrarju. (Če registrar Arnesu ne plača registracije, je vloga zavrnjena, domena pa je lahko registrirana drugemu prosilcu. Če registrar Arnesu ne plača letne vzdrževalnine pravočasno, bo domeni potekla registracija in jo bo po 30 dneh karantene lahko registriral drug prosilec.) 8.3.Z dnem, ko je uspešno izveden postopek, opisan pod točko 7.7. (zamenjava registrarja), Arnes registrarju v skladu s točko 8.1. teh Splošnih pogojev zaračuna letno vzdrževalnino domene, domena pa je od tega dne registrirana za eno leto ne glede na datum poteka registracije pri prejšnjem registrarju. Z dnem, ko je uspešno izveden postopek, opisan pod točko 7.8. ali 7.9. (prenos domene na drugega nosilca), Arnes registrarju v skladu s točko 8.1. teh Splošnih pogojev zaračuna registracijo domene, domena pa je od tega dne registrirana za eno leto ne glede na datum poteka registracije pri prejšnjem nosilcu. V kolikor med samim postopkom registracija domene poteče, eno-letno obdobje registracije prične teči z dnem poteka. Nosilec in registrar nimata pravice zahtevati delne povrnitve stroška registracije ali stroška letne vzdrževalnine, če je bil postopek iz 7.7., 7.8. ali 7.9. izveden pred potekom registracije domene. 8.4.V primeru, da Arnes v skladu s temi Splošnimi pravili domeno izbriše pred iztekom registracije domene, nosilec in registrar nista upravičena do vračila dela stroška registracije ali stroška letne vzdrževalnine. 9. URADNI ELEKTRONSKI NASLOV Ob registraciji domene mora registrar navesti delujoč elektronski naslov nosilca. Arnes in nosilec sta dolžna navedeni elektronski naslov uporabljati za vso uradno medsebojno komunikacijo. Nosilec je s pomočjo svojega registrarja dolžan poskrbeti, da Arnes vedno razpolaga z delujočim elektronskim naslovom. V nasprotnem primeru nosilec krši Splošne pogoje poslovanja in mu Arnes lahko domeno odvzame. Kjer Splošni pogoji zahtevajo potrditev nosilca, zadošča potrditev v elektronski obliki, razen v primerih, ko je izrecno zahtevano drugače. 10. VLOGA REGISTRARJA 10.1.Registracija in podaljševanje registracije domen poteka izključno preko registrarjev. G-SERVER d.o.o. je potrjeni registrar spletnih domen .SI Registrar deluje v imenu prosilca/nosilca. Arnes je na svojih domačih straneh objavil vzorec pogodbe med Arnesom in registrarjem. Arnes ni pogodbena stranka poslovnega dogovora med nosilcem domene in registrarjem. 10.2.Registrar ima neposredni dostop do Arnesovega sistema za registracijo domen, v katerem lahko preverja status domen svojih strank. Registrar je odgovoren za pravočasno obveščanje nosilcev domen o poteku veljavnosti njihovih domen. 10.3.Če pogodba med registrarjem in Arnesom preneha veljati, ima registrar 15 dni časa, da zahteva, da Arnes prenese nekaj ali vse domene njegovih strank k drugemu registrarju. V tem primeru je dolžan o prenosu obvestiti vse prizadete stranke, Arnes pa mora prejeti dokument, ki dokazuje, da se registrar, ki prevzema domene, s tem strinja (pogodba, pisna izjava …). Prenos domen Arnes zaračuna staremu registrarju po veljavnem ceniku. V tem primeru se datum poteka registracije prenešenih domen ne spremeni. 10.4.Če registrar v 15 dneh po prenehanju veljavnosti pogodbe z Arnesom domen svojih strank ni predal drugemu registrarju, Arnes po elektronski pošti obvesti nosilce domen, ki jih je registrar registriral v njihovem imenu, da morajo najkasneje do poteka registracije domene izbrati drugega registrarja, ki bo v njihovem imenu podaljšal registracijo domen. Postopek izbire novega registrarja je opisan v točki 7.7. teh splošnih pogojev. Če do poteka registracije nosilec domene ne bo izbral novega registrarja, bo v skladu s splošnimi pogoji domena izbrisana iz baze registriranih domen. 10.5.Nosilec domene ima pravico do izbire poljubnega registrarja oz. do zamenjave izbranega registrarja. 11. ARNES KOT REGISTRAR Arnes lahko deluje kot registrar za registracijo domen le za upravičence/nosilce, ki so uporabniki omrežja ARNES. Za registracijo se smiselno uporabljajo ostale določbe teh Splošnih pogojev. 12. ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV 12.1.Nosilec pooblašča Arnes, da lahko zbira in uporablja osebne in druge podatke, ki so potrebni za delovanje domenskega prostora pod .si in vse ostale razumne potrebe, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev. 12.2.Arnes pridobljene podatke lahko uporablja izključno za delovanje DNS sistema in jih lahko posreduje tretjim osebam le v primeru sodnega naloga oz. sprožitve postopka alternativnega reševanja domenskih sporov (točka 16 splošnih pogojev). 12.3.Nosilec je dolžan poskrbeti, da je Arnes preko registrarja obveščen o morebitnih spremembah kontaktnih podatkov (telefon, faks, naslov, elektronski naslov, sprememba naziva …). V nasprotnem primeru lahko Arnes domeno izbriše. 12.4.Nosilec dovoljuje Arnesu, da z namenom zagotovljanja stabilnega in transparentnega delovanja DNS preko WHOIS strežnika na spletu javno objavlja naslednje podatke: · naziv, naslov, telefon in faks nosilca; · elektronski naslov tehnične kontaktne osebe; · podatke o registrarju; · datum registracije domene in status domene. 13. IZJAVA PROSILCA/NOSILCA Registrar v pogodbi z Arnesom jamči in izjavlja, da je od prosilca/nosilca pridobil veljavno izjavo v pisni obliki, ki jo je prosilec podal v trenutku oddaje vloge za registracijo domene, in v kateri izjavlja: · da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si, ki so objavljeni na http://www.arnes.si/domene/splosnipogoji/ in jih je dolžan upoštevati, · da je posebej seznanjen z možnostjo izbrisa domene, kot jo predvidevajo ti Splošni pogoji, · da so vsi podatki, navedeni v vlogi za registracijo domene, resnični, zato Arnes ni dolžan preverjati resničnosti oz. obstoja teh podatkov, · da domena ni v nasprotju z javnim in pravnim redom in ne posega v ustavne in zakonske pravice tretjih oseb, · da je pridobil in hrani v pisni obliki soglasja oseb, navedenih v vlogi kot »administrativna in tehnična kontaktna oseba«, da sme Arnes objaviti vse njihove podatke v bazi, javno dostopni preko WHOIS strežnika (http://www.arnes.si/whois.html), pri čemer Arnes ni dolžan sporočati podatkov o osebah, ki bodo pridobivale podatke iz te baze, · da bo v razmerju do tretjih oseb izpolnil vse obveznosti, katere bi Arnesu nastale v zvezi z registracijo domene. Izjava je veljavna, v kolikor so podani vsi pogoji iz prejšnjega odstavka. Registrar se zavezuje, da je za vsako domeno preveril identiteto prosilca in identiteto oseb pooblaščenih za zastopanje prosilca. Če kateri od prosilcev ni podal veljavne izjave v skladu s tem členom, sme Arnes domeno izbrisati v skladu s temi Splošnimi pogoji. Izjavo v skladu s tem členom hrani registrar, ki jo je dolžan predložiti Arnesu na njegovo zahtevo. 14. ODGOVORNOST IN ZAGOTOVILA ARNESA Arnes jamči, da bo opravljal registracijo v skladu z mednarodnimi priporočili na področju registracije domen ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka zagotavljal kakovost svojih storitev. Arnes ni odgovoren za morebitno škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala v povezavi z registracijo ali uporabo domene pod .si ali v zvezi z uporabo Arnesovih programskih orodij ali spletnih strani, kakor tudi ne za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi tehničnih problemov ali dejanj registrarja, katerih posledica je neuspela registracija ali odvzem domene. Vsi spori v zvezi s Splošnimi pogoji registracije oz. z registracijo domen, ki ne bodo rešeni sporazumno, se bodo reševali pred pristojnim sodiščem v Ljubljani. Nosilec s podpisom izjave po 13. točki Splošnih pogojev hkrati pristaja na gornji dogovor o krajevni pristojnosti sodišča v Ljubljani (čl. 69 ZPP). 15. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV TER PRAVIL ZA REGISTRACIJO 15.1.Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja z Arnesom. Šteje se, da je prosilec seznanjen s Splošnimi pogoji in pravili postopka ARDS in na njih pristaja, če odda vlogo za registracijo domene oz. jo v njegovem imenu odda registrar. Šteje se, da je registrar seznanjen s Splošnimi pogoji in na njih pristaja, če podpiše pogodbo z Arnesom za opravljanje registracij. Šteje se, da so tretje osebe seznanjene s Splošnimi pogoji in na njih pristajajo, če sprožijo postopek alternativnega reševanja domenskih sporov. 15.2.Če Arnes sprejme spremembo pravil, Splošnih pogojev, cenika ali postopkov za registracijo domen, jih mora javno objaviti na spletu 30 dni preden stopijo v veljavo. Vloge bodo obravnavane vselej v skladu s trenutno veljavnimi Splošnimi pogoji. 15.3.V primeru, da je sprememba pravil ali postopkov za registracijo domen nujna za tehnično izvedbo registracije, lahko Arnes izjemoma spremembo uveljavi v trenutku objave na spletu. To izjemo lahko Arnes uveljavi, če je utemeljena v nacionalnem ali internacionalnem tehničnem kontekstu. 15.4.Arnes ni dolžan obveščati prosilcev/nosilcev, katerih vloge za registracijo domen pod .si so bile v preteklosti zavrnjene, da so se pravila spremenila, tudi če bi po spremembi pravil registracija teh domen bila mogoča. 16. NAČELA ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA DOMENSKIH SPOROV (NAČELA ARDS) 16.1.Zavezanost k pravilom postopka ARDS 16.1.1. Spor lahko v skladu s Pravili postopka ARDS sproži tretja oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši njeno pravico, kadar so izpolnjeni pogoji, navedeni v členu 16.2. 16.1.2. Nosilec domene pristaja na reševanje spora v skladu z Načeli za reševanje sporov in po Pravilih postopka ARDS v vseh primerih, ko bo zoper njega sprožen spor v skladu s prejšnjim členom. 16.1.3. Nosilec domene in pritožnik bosta spoštovala vsako odločitev, sprejeto v postopku ARDS. Ta določba ne posega v njuni pravici do sodnega varstva v skladu z ustavo in zakonom. 16.2.Pogoji za sprožitev postopka ARDS 16.2.1. Tretja oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši njeno pravico, lahko sproži postopek ARDS samo v primerih, ko hkrati zatrjuje: · da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njeni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije ali v drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije; · da nosilec nima upravičenja ali pravno priznanega interesa glede domene; in · da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri. 16.2.2. Tretja oseba ne more sprožiti postopka ARDS, če ne zatrjuje vseh elementov iz prejšnjega odstavka. Tretja oseba pa sme tudi glede takih sporov poseči po sodni poti oziroma se z nosilcem dogovoriti o drugačnem načinu reševanja spora. 16.3.Načela za odločanje razsodišča za ARDS 16.3.1. Razsodišče odloči, da se domena izbriše ali prenese na pritožnika samo v primeru, če ugotovi, da so pogoji za sprožitev postopka ARDS iz člena 16.2 dejansko izpolnjeni. 16.3.2. Razsodišče lahko odloči, da se domena prenese na pritožnika samo v primeru, da pritožnik sam izpolnjuje pogoje za registracijo domene, ki so navedeni v 3. členu. V primeru, da je sporna domena enaka znamki ugleda (sloveči znamki), pritožnik pa ne izpolnjuje pogojev za registracijo domene, lahko pritožnik imenuje subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena, na katerega se domena prenese. 16.3.3. Razsodišče je pri presoji, ali so pogoji iz člena 16.2. izpolnjeni, prosto in ni vezano na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, v kolikor je to v skladu z javnim redom v Republiki Sloveniji. 16.4.Odgovornost 16.4.1. Razsodniki, administrator, predsednik razsodišča, registrarji ali kdorkoli od njihovih pomočnikov, zaposlenih ali drugih z njimi povezanih oseb niti strankam niti tretjim osebam niso odškodninsko odgovorni za kakršnokoli dejanje ali opustitev v postopku, s katerim je bila povzročena škoda, razen če so škodo povzročili s kaznivim dejanjem ali naklepoma. 16.4.2. Razsodniki, administrator, predsednik razsodišča, registrarji ali kdorkoli od njihovih pomočnikov, zaposlenih ali drugih z njimi povezanih oseb niso niti strankam niti tretjim osebam odškodninsko odgovorni za vsebino odločitev, sprejetih v postopku.